Permitify utvecklar just nu ett verktyg för att förenkla och effektivisera utfärdandet och hanteringen av arbetstillstånd inom industrin med bibehållen säkerhet. Läs mer om projektet.

Digitala arbetstillstånd

Att gå från papper till digitalt format är mer eller mindre en självklarhet idag. Men när arbetstillstånd ska utfärdas gäller, i de allra flesta fall, papper på våra industrianläggningar i Sverige. Permitify ändrar detta! Vill du veta mer? Skicka en intresseanmälan.
Image
till intresseanmälan

Effektivisera arbetsflödet

Minska tiden då er anläggning måste vara helt eller delvis avstängd med Permitify.
Image
Image
Image

Ökad säkerhet...

...och mindre administration. Du sparar tid och kostnader med Permitify genom minskade stopptider för underhåll och reparationer och väntande utförare. Allt i ett pedagogiskt flöde i vår onlinetjänst. Både beställare och utförare kan följa processen och få notiser när det är åtgärder som behöver utföras innan arbete får påbörjas.
Image
Image
Image

Kompetenser, arbetstillstånd, behörigheter och riskanalyser samlade på ett ställe

Känner du att arbetet med arbetstillstånd för riskfyllda arbeten inom industrin är krångligt och tidsödande? Du är inte ensam. Du och ditt företag tar ett rejält kliv mot högre säkerhet och mindre administration med Permitify som verktyg.

Läs mer

Sömlöst samarbete mellan beställare och utförare

Vi tillhandahåller ett verktyg för att hantera riskbedömning och de åtgärder som vidtas för att hantera riskerna. Riskbedömningen görs såväl av beställare och utförare som har olika perspektiv vad gäller riskbilden.
Boka demo nu
Image
Image
Image

Tillgänglighet

Hantera risker i ett gemensamt gränssnitt och då de kvitterats kan arbetstillståndet utfärdas som kvitteras av båda parter. Detta är slutet på krånglig pappershantering som idag sker på plats.
Image
Image

Permitify för dig som beställare

industrisektorn

Spara tid och kostnader med effektiv hantering av tillstånd

Arbeten som utförs på en industrianläggning är ofta underhållsarbete eller projekt av olika slag. Utförare av arbetet kan vara extern personal, entreprenörer och egen underhållspersonal. Beroende på uppdragets olika moment och riskgrad så utfärdas arbetstillstånd innan arbetet kan påbörjas. Tillståndet kan vara mer eller mindre komplext utformat och ta tid att fylla i. Permitify förenklar detta genom en gemensam plattform för beställare och utförare.
Boka demo nu

KONTROLL – ha kontroll på den övergripande riskbilden

SÄKERHET – säkrar upp arbetsflödet och minskar risker. Ser till att allt sker i rätt ordning.

EFFEKTIVISERA TIDEN – Minskad administration, där riskförebyggande åtgärder kan göras i ett tidigare skede korrat ned väntetider.

ENKELHET – Enkelhet – Gör det komplexa flödet med många personer involverade tydligare och enklare

STÄNDIGA FÖRBÄTTRINGAR – Stöd för kontinuerligt förbättringsarbete där data kan analyseras för processeffektiviseringar

Återrapportering på ett ögonblick

Signering av överenskomna säkerhetsåtgärder görs direkt i appen av utföraren. Återrapporteringen sker på ett ögonblick och blir direkt tillgängligt för er driftspersonal utan onödigt spring. Borta är tiden då olika tillståndsblanketter och kopior ska hanteras av utförare och beställare innan arbetet kan påbörjas.
Image
Image

Mindre risk för fel

Tjänsten ger kontroll över att utförare har den kompetens som krävs för uppdraget. Fotografier kan laddas upp i arbetstillståndet och minskar risken för fel då utföraren ska sätta igång med arbetet.
Image

Kontroll och statistik

Översikten och kontrollen ökar då det blir enkelt att få en vy över pågående arbeten som dels förenklar för tillståndsansvarig, dels ökar transparensen då information blir tillgänglig för alla användare av Permitify. Den inbyggda statistiken ger dig en tydlig översikt över vilka olika tillstånd som företaget använder, t ex Heta arbeten.

Uppföljning av incidenter

I händelse av en incident som kräver utredning ökar möjligheten att identifiera var det brustit i det förebyggande arbetet, spårbarheten ökar. Transparens som ger alla aktörer tillgång till information och underlättar efterkontroll.
Image
Image

Sökbar kompetensbank

Era uppdragstagare lägger själv in företagsfakta och vilka certifikat och arbetstillstånd de har. Ni hittar enkelt uppdragstagare som matchar de krav som era projekt kräver.
Image
Image

Återanvänd mallar för rutinuppdrag

För återkommande arbeten kan mallar skapas och återanvändas där risker och åtgärder redan är definierade. Det spar tid för såväl beställare som utförare.
Image

Permitify för dig som utförare

Extern personal | Entreprenör | Egen underhållspersonal

Effektivare och säkrare uppdrag

Entreprenörer inom industrin är en utsatt arbetsgrupp. Det finns en överrepresentation av arbetsolyckor hos denna grupp eftersom det ofta handlar om riskfyllda arbeten. Väntetiden och administrationen på plats gör också sitt till. Med Permitify vill vi ändra på detta. Digital signering och sista minuten-checklista ger dig ett snabbare arbetsflöde och mer kontroll.
Boka demo nu

KONTROLL – Ger kontroll över riskbilden och status i arbetsflödet.

SÄKERHET – Säkerställ och redigera riskbilden efter er kompetens och erfarenhet. Ser till att allt sker i rätt ordning.

EFFEKTIVISERA TIDEN – Översikt över arbetsflödet för alla moment som ger er möjlighet att planera er tid och insats.

Digital signering för ett snabbare arbetsflöde

Signering av överenskomna säkerhetsåtgärder görs direkt i appen på plats. Borta är tiden då olika tillståndsblanketter och kopior ska hanteras av utförare och beställare innan arbetet kan påbörjas.
Image
Image
Image

Gemensam riskbedömning

Självklart är det ni som vet bäst vilka risker som ert uppdrag innebär. Beställaren lägger in en första riskbedömning för hela uppdraget och alla inblandade. Ni kan sedan addera och redigera den riskbedömning som gäller för just ert moment.

Återkommande rutiner

Minska er administration för rutinuppdrag. Tidigare mallar för uppdrag kan återanvändas där risker och åtgärder redan är definierade när det är dags igen.
Image
Image

Sista minuten-riskbedömningar

Ofta finns behov av att lägga till säkerhetsåtgärder när ni väl finns på plats och ser den specifika anläggningens förutsättningar. Med Permitify är det inga problem, det görs direkt i appen. Om uppdraget är ett rutinuppdrag sparas även sista minuten-riskbedömningar tills nästa gång uppdraget ska genomföras.

Ingå i en kompetensbank

Lägg in aktuell fakta om företaget och vilka certifikat och arbetstillstånd ni har samt uppdatera när nya certifikat har erhållits. Då hittas ni automatiskt som potentiell uppdragstagare då ett nytt projekt ska sättas upp.
Image
Image

Slipp väntetider

Köer är en vanlig syn, framför allt då flera utförare ska genomföra underhållsinsatser, t ex vid industrins storstopp. Dyrbar tid som slösas bort kan utnyttjas på bättre sätt. Med Permitify effektiviseras processen och kötider kortas ned. Notiser skickas till appen då alla förberedelser är klara (t ex bryt och lås).
Image